کتب و مقالات

کتاب تحول در شیوه‌های مدیریت و کسب و کارهای پایدار: بررسی طیف انقلاب صنعتی نسل 5.0 - فصل: بیماری‌های همه‌گیر و تحول هوشمند - انتشارات امرالد - 1401

https://books.emeraldinsight.com/page/detail/transformation-for-sustainable-business-and-management-practices/?k=9781802622782
نویسندگان: Shaheed Bhagat Singh (University of Delhi, India)، Amity University Greater (Noida Campus, Uttar Pradesh India)، امین فرجی (هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران)، امین قریبی (معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و خانم دکتر آزاده عظیمی (هیات علمی دانشگاه رسام)

مقاله تحلیل موانع کلیدی کاربرد اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند ایران (روش تحلیل ساختاری)

فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کسب‌وکار هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی - 1400
آزاده فلاحی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار- فناوری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان)، امین فرجی (هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و امین قریبی (معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران)

تحول هوشمند در ایران

ژورنال شهر هوشمند اسپانیا - 1400
نویسندگان: امین قریبی (معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و امین فرجی (هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران)

تحول هوشمند مدیریت شهری

نشریه انجمن مدیریت ایران - 1399
نویسندگان: امین فرجی (هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و امین قریبی (معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران)