دوره‌های آموزشی و تدریس

شماره تماس: 09900993087

دوره‌های آموزشی و تدریس

موضوع تدریس: شهر هوشمند و نمونه‌های موفق

 • عنوان دوره: سلسله دوره‌های تخصصی شهر هوشمند و اینترنت اشیا
 • سازمان برگزارکننده: آکادمی همراه – همراه اول
 • تاریخ برگزاری: شهریورماه 1402

موضوع تدریس: گردشگری هوشمند و نمونه‌های موفق

 • عنوان رویداد: دوره عالی گردشگری هوشمند
 • سازمان برگزارکننده: سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1401

موضوع تدریس: شهر هوشمند و گردشگری هوشمند

 • عنوان رویداد: دوره عالی گردشگری هوشمند
 • سازمان برگزارکننده: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • تاریخ برگزاری: دی‌ماه 1401

موضوع تدریس: مدیریت هوشمند شهر

 • عنوان رویداد: استارتاپ‌ویکند شهر هوشمند
 • سازمان برگزارکننده: شهرداری شیراز و همیارنت
 • تاریخ برگزاری: مردادماه 1401

موضوع تدریس: تحول هوشمند

 • عنوان رویداد: دوره تحول دیجیتال
 • سازمان برگزارکننده: مدرسه کسب‌وکار ماهان و دانشگاه HHL آلمان
 • تاریخ برگزاری: مردادماه 1401

موضوع تدریس: مبانی تحول هوشمند و شهر هوشمند

 • عنوان رویداد: دوره عمومی شهر هوشمند
 • سازمان برگزارکننده: دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • تاریخ برگزاری: تیر و مردادماه 1401