رزومه تحصیلی

شماره تماس: 09900993087

سوابق تحصیلی

دانش‌آموخته دوره تخصصی تربیت رهبران جوان در حوزه شهرهای هوشمند (The World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO))

سال اخذ مدرک: 2023

دانش‌آموخته دوره تخصصی نوآوری پلتفرم دیجیتال در شهر هوشمند و دولت دیجیتال (National Information Society Agency (NIA) and the World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO))

سال اخذ مدرک: 2022

دانش‌آموخته دوره تخصصی شهرهای هوشمند برای زیرساخت‌های مرزی جهانی (World Bank Group ،Seoul National University و Smart City Global Partnership Program)

سال اخذ مدرک: 2022

دانش‌آموخته دوره تخصصی شهرهای هوشمند – مدیریت زیرساخت‌های شهری هوشمند (École Polytechnique Fédérale de Lausanne Course Material)

سال اخذ مدرک: 2021

دانش‌آموخته دوره تخصصی شهرها و مناطق تاب‌آور (United Cities and Local Governments (UCLG))

سال اخذ مدرک: 2021

دانش‌آموخته دوره تخصصی شهرهای تاب‌آور ((United Cities and Local Governments (UCLG), World Association of the Major Metropolises (Metropolis), and the Seoul Human Resource Development Center (SHRDC), with the support of UCLG ASPAC))

سال اخذ مدرک: 2021

دانش‌آموخته دوره تخصصی شهر هوشمند (World Bank Group)

سال اخذ مدرک: 2021

کارشناسی ارشد مهندسی عمران (دانشگاه علم و صنعت ایران)

سال اخذ مدرک: 1394

کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه مازندران)

سال اخذ مدرک: 1390