چارچوب شهرهای هوشمند ASEAN

طی این سال‌ها که با دوستان زیادی در خصوص نحوه اجرای شهر هوشمند صحبت کردم و در رویدادهای داخلی و خارجی شرکت کردم و بعد هم ساختار شهرهای ایران رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که فرآیند تحقق شهر هوشمند باید از یک فاز اولیه شناخت وضع موجود و مفهومی شروع بشه و پتانسیل‌های […]