اهداف توسعه پایدار و شهر هوشمند

‌اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، موارد متنوعی از شهرهای هوشمند را در بر می‌گیرد. بعنوان مثال، هدف شماره 11 (SDG 11) با هدف ایجاد شهرها و سکونتگاه‌های انسانیِ فراگیر، ایمن، تاب‌آور و پایدار توسعه داده شده است. از این رو، در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار، هنگام تدوین و برنامه‌ریزی طرح‌های جامع شهرهای هوشمند، ضروری […]