پیش‌نویس آیین‌نامه فعالیت سکوها و کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی تایید شد

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو‌ها و کسب‌وکار‌های حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) به تأیید کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال رسید. در جلسه شماره ۴۵ کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده داشت، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو‌ها و کسب‌وکار‌های حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) به تأیید کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال رسید. پیش […]