مدل بلوغ شهرهای هوشمند

مدل بلوغ شهرهای هوشمند (IDC)، یک شهر هوشمند را به عنوان یک شهر تحت فرآیند تحول دیجیتال اکوسیستم شهری خود برای رسیدن به نتایج محیطی، مالی و اجتماعی تعریف می‌کند. شهرها، کشورها و ایالت‌ها از داده‌ها و تکنولوژی ها برای ایجاد این تغییرات شهری استفاده می‌کنند. با این حال، این تحول یک برنامه دراز مدت […]