شهر دلخواه من سندی است کــــه الگوواره جدید شهری را به تصویر می‌کشد. الگوواره‌ای که در سومین گردهمایی سازمان ملل متحد در شهر کیتوی ا کوادور ارائه شد. شــهر دلخواه من، به‌منزله سندی مرجه برای همه نفع‌برندگان و دولت‌هایی اسـت که با مسکن و توسعه شهری پایدار سروکار دارند.

ایـده اولیه کمپین ملی شهری ایـران همزمان بـا انتشار کتابچه «شهر دلخواه ما» به زبان انگلیسـی در سـال 2014 میلادی و آغـاز تهیـه گـزارش ملـی ایـران بـرای گردهمایـی هبیتـات 3 شـکل گرفـت. دفتـر برنامـه اسـکان بشر ملل متحد در ایران اندیشید که شکل‌گیری کمپین ملی شهری ایران بـرای جمع‌آوری نظـرات مـردم درمـورد شـهر دلخواهشان همزمان بـا تهیه گزارش ملی توسـط کمیته ملی اسکان بشر و دولت به‌طور رسمی ایده مناسبی خواهد بود. این کمپیـن از ابتدا فعالیت خود را برپایه اصل مثبت‌اندیشی بـا جلب عقایـد سازنده و مثبت مـردم آغاز کرد. هدف ما به تصویر کشیدن آرزوها و خواسته‌های شهروندان عـادی ایرانـی در بـاب محیـط پیرامـون و شـهر خــود در شرایط پیچیده امروزی شهرها بوده است.

در ایـن راسـتا، ایـن ایـده بـا مرجع ملـی در سـازمان ملی زمین و مسکن در وزارت راه و شهرسازی به اشتراک گذاشته شد. سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن نیـز از شـکلگیری کمپیـن ملـی شـهری ایـران اسـتقبال کـرده و آمادگـی خـود را بـرای حمایـت از ایـن ایـده اعـام نمود. بنابراین، فرایند یکسـاله فعالیــت کمپیــن ملــی شــهری کــه شــرح جزئیــات آن در کتابچـه حاضـر آمـده اسـت، آغـاز شـد. در ایـن مـدت، مرجـع ملی مرتبا در جریـان پیشـرفت کار کمپیـن قـرار میگرفـت.

کمپین جهانی شهری بستری مشارکتی و حمایت‌کننده برای افزایـش آگاهی در رابطه با تغییرات مثبت شهری برای دستیابی بــه شهرهای سبز، مولد، ایمن، سالم، فراگیر و خوب برنامه‌ریزی شده است. هدف این کمپین قراردادن دستورکار جدید شهری در بالاترین سطح از سیاست‌های توسعه اســـت.

هشت اصل عنوان خواهد شد که براساس مفاهیم مشترک استخراج شده از نظرها و پیشنهادهای مردم ایران در مورد شهر دلخواهشان تدوین شده است.

ایــن اصول نه به‌تنهایی، بلکه در کنار یکدیگر شهر دلخواه ایرانیان را شکل خواهد داد.

1- شهر دلخواه ایرانیان، میراث را ارج نهاده و پذیرای تجدد است.

2- شهر دلخواه ایرانیان، امن و ایمن، دارای شبکه ارتباطی پیوسته و دسترس‌پذیر است و کاربری‌های مختلط سازگار را ترویج می‌کند.

3- شهر دلخواه ایرانیان، دارای پیوندی کارا با روستا است و تعادل منطقه‌ای را حفظ می‌کند.

4- شهر دلخواه ایرانیان، اقتصادی پایدار، عادلانه و جذاب با رشدی فراگیر دارد.

5- شهر دلخواه ایرانیان، سبز، دوستدار انرژی پاک و مناسب برای زندگی تمام موجودات است.

6- شهر دلخواه ایرانیان، با شهروندان سخن می‌گوید و صدای آنان را می‌شنود.

7- شهر دلخواه ایرانیان، قابل سکونت، عدالت-محور و حیات‌بخش است.

8- شهر دلخواه ايرانيان، غنای حسی دارد و معنویت را رواج می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *