سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وفق بند ۶ ماده۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها و در ادامه برگزاری سلسله نشست های علمی– تخصصی چهارشنبه های شهرسازانه ، نشست “شهر هوشمند، چالش ها، ابعاد، رویکردها و انگاره” را روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ در محل سازمان برگزار نمود. این نشست…

ادامه مطلب