شش نقش اصلی شهروند هوشمند در شهر

شهرهای هوشمند کاربر محور هستند و شهروندان رده اصلی کاربران شهری هستند. آنها در شش نقش مختلف با مدیریت و حاکمیت شهری درگیر می‌شوند. استراتژی موفق شهر هوشمند تمامی نقش‌های شهروند و کاربر را در نظر می‌گیرد.   شهروند به عنوان رای‌دهنده انتظار دارد که سیاستمداران منتخب، دیدگاه روشنی داشته باشند و به آنچه وعده […]