برگزاری نشست تخصصی ” شهر هوشمند، چالش‌ها، ابعاد، رویکردها و انگاره‌ها”

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وفق بند 6 ماده2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها و در ادامه برگزاری سلسله نشست های علمی– تخصصی چهارشنبه های شهرسازانه ، نشست “شهر هوشمند، چالش ها، ابعاد، رویکردها و انگاره” را روز چهارشنبه مورخ 21/10/1401 در محل سازمان برگزار نمود. این نشست […]